Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı hastanelerde ve diğer araştırma laboratuvarlarında Mikrobiyoloji, Biyokimya, Genetik ve Acil Laboratuvarları başta olmak üzere hastalığın tanı, takip ve tedavisinde hekime ve hastaya yardımcı olan sağlık personeli yetiştiren programdır.  Bu programda, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, tahlillerin yapıldığı araç, gereç ve ekipmanları, mikrobiyoloji laboratuvarları için gerekli olan araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, el becerilerini geliştirmeyi, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışmaları için, eğitime ve gelişime açık bireylerin yetişmesini sağlar. Okulumuz Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olanlar aldıkları eğitim çerçevesinde Mikrobiyoloji, Biyokimya, Genetik ve Araştırma laboratuvarlarının işleyişi, sürdürülebilir olması, etik kuralları en iyi şekilde öğrenmiş olduklarından çalışmaya başladıklarında adaptasyon süreleri çok kısa olmakta ve kısa süre aranan personeller haline gelmektedirler.

Tıbbi Laboratuvar Programı Eğitim Süresi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ön lisans programı olup eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim 4 yarıyıl şeklinde verilmektedir. 1.Yarıyıl ve 2.Yarıyılda öğrencilere teorik olarak verilen derslerin yanı sıra okulumuz laboratuvarlarında teorik bilgiyi destekleyen uygulamalar yapılmaktadır. 3. Yarıyılda öğrencilerimizi Klinik Uygulama dersi kapsamında protokolümüz olan sağlık kurumlarında haftada 1 gün olacak şekilde gerçek numuneler üzerinde eğitimlerine devam etmektedirler. Tüm derslerini tamamlayanlar 1. Yılın sonunda ya da 2. Yılın sonunda özel veya devlet hastanelerin laboratuvarlarında ya da bağımsız laboratuvarda 20 iş günü olacak şekilde yaz stajını gerçekleştirirler.4. Yarıyılda derslerini tamamladıktan sonra 120 AKTS’yi tamamlayıp en az 2 ortalamaya sahip olanlar başarıyla programdan mezun olabilirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına kabul koşulu olarak,  Lise ve/veya dengi meslek liselerinden mezun olup Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Y-TYT puanına göre bu programa yerleştirilmiş olmak yeterlidir.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programına yerleştirildiğiniz taktirde okulumuz ilgili birimleri sizlerle süreç ve ilgili evraklar hakkında iletişime geçmektedir. Her türlü ayrıntının verildiği bu bilgilendirmeden sonra evraklarınızla birlikte kampüslerimizden kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Program Başkanı Öğr. Gör. Meryem Menekşe Kılıç;

2009 yılında Ege Üniversitesi Biyoloji/ Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji bölümünden mezun olduktan sonra 2010-2012 yıllarında yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji programında tamamlamıştır. Doktora çalışmalarını halen İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji programında devam etmektedir. 2013 yılında kurulan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Öğretim Görevlisi ve Program Başkanı olarak göreve başlamış ve halen bu görevi yürütmektedir.

Öğr. Gör. Dr. Merve Ballı Yüksel;

2009 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji / Moleküler  Biyoloji ve Mikrobiyoloji bölümünden  mezun olduktan sonra 2012 yılında yine aynı üniversitede Moleküler Toksikoloji alanında yükseklisansını tamamlamıştır. 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji/ Moleküler Toksikoloji alanında doktora çalışmalarını tamamlayarak Dr. Ünvanını almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından bu yana İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Dr. Öğretim Görevlisi olarak hizmetine devam etmektedir.

Öğr. Gör. Şemsettin Akgül;

2009 yılında Ege Üniversitesi Biyoloji/ Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji bölümünden mezun olmuştur. Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Biyofizik alanında yüksek lisans çalışmalarında tez aşamasındadır. 2014 yılından bu yana İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında Öğretim Görevlisi olarak hizmetine devam etmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olabilmek için 120 AKTS’yi tamamlayacak şekilde tüm derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olmak ve 4 üzerinden en az 2 Ağırlıklı not ortalamısını sağlıyor olmak gerekmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Müfredatı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının 1.Yarıyılında verilen derler aşağıdaki şekilde sunulmuştur;

 • Akademik Sosyal Oryantasyon; bu ders kapsamında öğrencilere akademik ve idari birimler tanıtılır. Okulumuzun ve Yük öğretim kurumunun eğitim, öğretim ve dipline yönelik yönetmelikler sunulur. Öğrencilere sosyal ve kültürel konularda bilgi verilir.
 • Biyokimya; bu ders kapsamında Biyokimyasal numunelerin tanıtılması ve toplanma teknikleri, taşınması, saklanması ve biyokimya laboratuvar testleri kapsamında bilgi verilir ve çalışılan paremetreler hakkında ayrıntılı eğitim verilir.
 • Genel Biyoloji; bu ders kapsamında canlıların tanıtılması, sınıflandırılması temel yapı ve fonksiyonları hakkında teorik bilgi verilirken aynı zaman teorik bilgiler okulumuz laboratuvarındaki uygulamalar ile desteklenmektedir.
 • Mikrobiyoloji; bu ders kapsamında Mikrobiyolojinin konusu olan bakteri, mantar, virüs ve arkeaların yapı ve fonksiyonları hakkında bilgi verilir. Bu mikroorganizmaların laboratuvarda hastadan ya da çevreden izolasyonu ve tanıtısı için yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak üniversitemiz laboratuvarlarında öğretilir.
 • Temel Anatomi ve Fizyoloji; bu ders kapsamında tüm sağlık çalışanlarının sahip olması gereken asgari Anatomi ve Fizyoloji bilgisi verilir.
 • Bilgi Teknolojileri; bu ders kapsamında günümüz bilgi ve teknolojilerini yakalamak adına temel bilgiler verilir. Dersin temelini; İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları/Forumlar/Sosyal Ağlar, Web Tabanlı Öğrenme, Ters Yüz Öğrenme, İnternet ve Kariyer, Kelime İşlemci (WORD), Hesap Çizelgesi (EXCEL), Sunu Hazırlama (POWERPOINT) konuları oluşturmaktadır.
 • Mesleki Sorumluluk ve Etik; bu ders kapsamında mesleki etik ve kurallar ele alınmaktadır.
 1. Yarıl da verilen dersler;
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon; bu ders kapsamında bulaşıcı hastalıklar ve korunma yöntemleri. Hastanelerde uygulanan sterilizasyon yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verilir.
 • Hematoloji; bu ders kapsamında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri açısından önemli bir materyal olan kan, kanın özellikleri, kanın bileşenleri, laboratuvarda yapılan testler, kan ile ilişkili hastalıklar hakkında eğitim verilir.
 • İlkyardım; bu ders kapsamında sağlık bakanlığının Temel İlkyardım Kılavuzu doğrultusunda güncel bir ilkyardım dersi verilmektedir. Teorik bilgiler üniversitemiz uygulama laboratuvarlarında maketler ile desteklenerek uygulamalı bir eğitim verilmektedir.
 • Parazitoloji; bu ders kapsamında parazitlerin sınıflandırılması, yapı ve fonksiyonları hakkında eğitim verilir ve laboratuvar koşullarında parazitlerin belirlenmesi için kullanılan teknik ve yöntemler öğretilir.
 • Üniversite Seçmeli Dersler; bu kapsamda 2. Yarıyılda Üniversite seçmeli dersler havuzundan öğrenciler derslerini seçmektedirler.
 1. Yarıyıl da verilen dersler;
 • Klinik Biyokimya; bu ders kapsamında hastalardan biyokimyasal analizler için numunelerin toplanması, biyokimyasal analizleri etkileyen preanalitik faktörler, klinik biyokimya örnekleri, biyokimya laboratuvarında bulunan cihazlar ve kullanımları ve kalibrasyonları hakkında eğitim verilir.
 • Klinik Mikrobiyoloji; bu ders kapsamında mikroorganizmaların neden olduğu hastalıklar ve mikroorganizmaların virulens faktörleri, mikrobiyal kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için etken mikroorganizmaların tanımlanması ve uygun ilaçların seçilmesi için gerekli yöntemler hakkında eğitim verilir.
 • Klinik Uygulama; bu ders kapsamında öğrencilerin gerçek laboratuvar koşullarını görmesi ve gerçek numuneler üzerinde çalışabilmesi için, öğrenciler protokolümüz bulunan sağlık kuruluşlarına hafta da 1 gün olacak şekilde bir dönem boyunca eğitime gönderilmektedirler.
 • İngilizce; bu ders kapsamında İngilizce başlangıç seviyesinde bir eğitim verilmektedir.
 • Üniversite Seçmeli Dersler; bu kapsamda 2. Yarıyılda Üniversite seçmeli dersler havuzundan öğrenciler derslerini seçmektedirler.
 1. Yarıl da verilen dersler;
 • Atatürk İlke ve İnkılapları; bu konu kapsamında yakın dönem Türkiye tarihinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel olguları, Atatürk ve devrimleri, Kurtulus Savasi, Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğu, devletin temelini olusturan Atatürk İlkeleri, monarşiden cumhuriyete geçiş ve demokratik parlamenter sistemin oturması süreci, Sosyal Bilimlerin temel kuramsal kavramları, tartışmaları ve düşünce yöntemleri konuları hakkında eğitim verilir.
 • Türk Dili; bu ders kapsamında sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma konusuları hakkında eğitim verilmektedir.
 • Bitirme Projesi; bu ders kapsamında öğrencilere alanlarını ilgilendiren bir konu hakkında ayrıntılı araştırma yapmayı ve bunu toplum önünde sunmalarını hedefleyen çalışmalar yürülmektedir.
 • Seçmeli Alan Dersleri; Bu kapsamda Seçmeli alan dersi olarak Histoloji ve Moleküler Biyolojik Yöntemler dersleri öğrencilere sunulmaktadır.

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj