Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Hızla gelişen ve değişme gösteren sağlık sektöründe bu hizmeti verebilmek için dokümantasyon ve kayıtta hekim olmayan personel yerine sağlık alanında bilgisayar bilgisi ve eğitimi olan kişilere ihtiyaç bulunmaktadır.

Özel ve kamu sağlık merkezlerindeki sağlık hizmetlerinin yanı sıra, yönetim hizmetleri de sağlık sektörüne özgü bilgi ve becerileri gerektirir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları; tıbbi muayene ve araştırmalardan elde edilen bulguyu toplayan, düzenleyen, arşivleyen ve hasta ilişkilerini destekleyen kişi olarak tanımlanabilir.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta hakları konusunda; gizlilik, doğruluk ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmak, sağlık kayıtları yapmak, istatistiksel verileri toplamak ve değerlendirmek, bulguları arşivlemek, tüm görevleri sorumlu bir şekilde yerine getirmek ve güçlü iletişim becerilerine sahip olmak. Programın süresi dört yarıyıldır (staj süresi dahil). Dördüncü yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yapılır.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölüm Süresi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nın eğitim süresi 4 yarıyıl olmak üzere toplam olarak 2 senedir. Teorik, uygulamalı ve seçmeli derslerden oluşan bir program öğrencilerimizi beklemektedir. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı eğitim süresi içinde 1. ve 2. yarıyıldaki dersler genellikle mesleki yeterlilik için gereken temel ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. 3. ve 4. yarıyılların dersleri ise Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında uzmanlaşmayı amaçlamamaktadır.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nda, alana yönelik mesleki dersler uzman öğretim kadrosu tarafından yürütülmekte, program öğrencileri, sağlık kurum ve kuruluşlarına ilgili alanlara yapılan teknik ziyaretlerle tüm süreçleri yakından gözlemleme olanağı bulmaktadır.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik Programına kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Plato Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına, TYT puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

Dr. Öğretim Üyesi Osman Nazif Hazinedar

osmanhazinedar@ayvansaray.edu.tr

Öğr. Gör. Kadriye Sönmez (Program Başkanı)

kadriyesonmez@ayvansaray.edu.tr

Öğr. Gör. Mustafa Murat Ünsal

muratunsal@ayvansaray.edu.tr

2 yıllık öğrenim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan, en az 120 AKTS’ye sahip öğrencilere Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında önlisans derecesi verilir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü

  1. Yarıyıl

Akademik ve Sosyal Oryantasyon:

Tıbbi Terminoloji: Tıbbi Terminoloji Bu derste tanısal son ekler, uygulama ve eylem belirten son ekler, belirtileri tanımakta kullanılan son ekler, ön ekler, kökler, tıp kısaltmaları, vücutta bölge ve yer tanımlayan terimler öğretilecektir. Ayrıca deri ve memeler, kas iskelet sistemi ile ilgili terimler, nöroloji ve psikiyatri ile ilgili terimler, kardiyovasküler sistem ile ilgili terimler, sindirim sistemi ile ilgili terimler, kan yapıcı sistem ile ilgili terimler, solunum sistemi ile ilgili terimler, ürogenital ve üreme sistemi ile ilgili terimler, endokrin sistem ile ilgili terimler, anesteziyoloji ile ilgili terimler öğretilecektir.

Temel Anatomi ve Fizyoloji: Bu derste kas, kemik ve eklemlere yönelik genel bilgiler, üst ekstremite kemikleri ve eklemleri, sırt bölgesi kasları, üst ekstremite kasları, alt ekstremite kemik, eklem ve kasları, kafa kemikleri, yüz anatomisi, thorax, kalp, larynx, pharynx, trachea anatomisi, böbrekler, üreterler, erkek ve kadın genital organları, merkezi sinir sistemine giriş, medulla oblangata, pons, mezencephalon, cranial sinirler, sempatik, parasempatik sistem, thalamus, hypotalamus, afferent ve efferent yollar, gözler, kulak, vestibular sistem öğretilecektir.

Temel Bilgi Teknolojileri: nternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları/Forumlar/Sosyal Ağlar, Web Tabanlı Öğrenme, Ters Yüz Öğrenme, İnternet ve Kariyer, Kelime İşlemci (WORD), Hesap Çizelgesi (EXCEL), Sunu Hazırlama (POWERPOINT)

Genel Muhasebe: Muhasebe, işletmelerin temel bilgi kaynağıdır. Muhasebenin sağladığı bilgiler hem işletme içi hem de işletme dışı birimler tarafından talep edilir ve kullanılır. Bu nedenle muhasebenin sağladığı bilgiler son derece önemlidir. Bu bilgilerin sağlıklı ve düzenli olabilmesi için, muhasebe kendine özgü kayıt sistemi içinde bilgileri kaydetmekte, sınıflandırmakta ve özetleyerek raporlar halinde sunmaktadır. İşte, Genel Muhasebe dersinin amacı, bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan mali olayların nasıl kaydedileceği, sınıflandırılacağı ve özetleneceği ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe sürecinin nasıl işlediğini göstermektir. Bu dersin sonunda, öğrenciler, muhasebe sürecini uygulayarak temel muhasebe tabloları olan Bilanço ve Gelir Tablosu’nu hazırlar duruma geleceklerdir.

Sağlık Kurumlarında İşletme: İşletmelerin Özellikleri – İşletmelerin Kuruluşu – İşletmelerin Büyümesi İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluklar – Yönetim Kavramı – Yönetim İşlevleri – İnsan Kaynakları Yönetimi – İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri – Pazarlama İlkeleri – Ürün ve Fiyatlama – Pazarlama Kanalları ve Tutundurma – Üretim Sistemleri ve Yönetimi – Üretim Sistemlerinin Tasarım, Kuruluş ve İşleyişi – İşletme Bilgi Sistemi – Muhasebe – Finansal Yönetim – Finansal Sistem ve Kurumlar – Çokuluslu İşletmeler konularında eğitim verilir.

 

  1. Yarıyıl

Enfeksiyon Hastalıkları ve Sterilizasyon: Enfeksiyon Oluşumu, Enfeksiyon Belirti ve Bulguları Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar (Fekal-Oral Yol) Deri ve Mukozadan Temas Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Kan Yolu ile Bulaşan Hastalıklar, Vertikal Bulaşan Hastalıklar Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Vektör Aracılığı ile Bulaşan Hastalıklar; Sıtma, dengue ateşi, Batı Nil Ateşi, Şark çıbanı, Kırım kango Kanamalı ateşi, Zika Virüsü vb. Kesici delici alet yaralanmaları, makas-bistüri kesileri, iğne batması, düşme-çarpma riski ve önlemleri, hastane enfeksiyonları, el hijyeni, örnek alım ve transferi vb.

Hastane Enfeksiyonları Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonları Dezenfeksiyon, Antisepsi ve Sterilizasyon Kişisel Korunma Yöntemleri İzolasyon Yöntemleri Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Tıbbi Asepsi-Dezenfeksiyon Dezenfektanların Tanıtılması Cerrahi Asepsi-Sterilizasyon Yöntemleri Hastane Enfeksiyonlarından Korunma Girişimleri Uygulamalarda Steril Sahanın Korunması ve Önemi Kesici-delici alet yaralanmaları, Makas-bistüri kesileri, İğne batması, Düşme-çarpma riski ve önlemleri, Hastane enfeksiyonları, El hijyeni, Örnek alım ve transferi, Bilgi güvenliği.

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu: Öğrencilerin, hastane yönetiminde hem teorik hem de fiili uygulamalara ilişkin temel bilgileri kazanması sağlanmaktadır.

İlk Yardım: Bu derste ilk yardımın önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma, yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri, yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar öğretilecektir.

Tıbbi Dokümantasyon: Bu derste öğrencilere tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar, tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, tıbbi dokümanların temel özellikleri, tıbbi kayıtların kapsamı, önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, düzenlenmesi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması, hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksler, hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri, hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları, hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri, hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu öğretilecektir.

  1. Yarıyıl

Hastalıklar Bilgisi ve Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması: Bu derste endokrin sistem, beslenme ve metabolizma hastalıkları, kan ve kan yapıcı organların hastalıkları, mental ve davranış bozuklukları, sinir sistemi hastalıkları, göz ve adnekslerinin hastalıkları, kulak ve mastoid çıkıntı hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, deri ve deri altı dokunun hastalıkları, kas-iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları, genito-üriner sistem hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalık, perinatal dönem sorunları, konjenital malformasyonlar ve kromozom anomalileri öğretilecektir.

Hastane Otomasyonu ve Hasta Kayıt Sistemleri: Bu derste genel kavramlar, hastane yönetimi ve bilgi sistemleri, bilgi gereksinimi, hastanelerde bilgi sistemi geliştirme, klinik bilgi sistemleri, hastane bilgi sisteminde bilgisayara geçiş süreci, bilgi sisteminin analizi ve tasarımı, elektronik hasta kayıtları, ulusal sağlık kayıtları sürecine entegrasyonu öğretilecektir.

İngilizce:

Biyoistatistik: Biyoistatistik, matematik-istatistik tekniklerin tıp ve sağlık bilimlerinde uygulamalarını içeren, bu alana özgü uyarlamalar yapan, yeni teknikler üreten bir bilim dalıdır. Günümüzde Biyoistatistik sağlıkla ilgili tüm araştırmaların planlanması, istatistik değerlendirmesi ve bulguların yorumlanması aşamalarında, zorunlu olarak yoğun biçimde kullanılmaktadır. Biyoistatistik dersi, bu teknikler hakkında temel bilgileri vermektedir

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi: Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin amacı; Türk Devriminin ruhunu ve hedeflerini kavrayarak geliştirecek yeni nesiller yetiştirmektir. Böylece, Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi; “Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır”. 

Üniversite Seçmeli:

 

  1. Yarıyıl

 

Bitirme Projesi:

İletişim Becerileri: İletişimin Önemi ve Tanımı İletişim Nedir? İletişim Süreci ve ögeleri, İletişimin Özellikleri, İletişimin Türleri, Algısal Farklılıklar ve iletişim, İletişim Engeli Olarak Dil Etkili Mesaj İletimi, Sözel olmayan İletişim ve Beden Dili, Dinleme Becerileri, Konuşma Becerileri, Kişilerarası İlişkiler, Grup İletişimi, Çatışma Becerileri; Kendini Ortaya Koyabilme, Çatışma Becerileri; Adil Kavga, Pazarlık, Gruplarda Problem Çözme, Tutum ve İkna kavramları, Başarılı iknanın adımları, İknanın toplumsal hayattaki önemi, sözsüz iletişim ve ikna, Görüşme Yapma teknikleri ve dikkat edilmesi gerekenler konuları ders içeriğini oluşturmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Yönetimi: Bu derste sağlığın tanımı, sağlık hizmetlerinin amacı, Türkiye?de sağlık hizmetlerinin organizasyonu, yirmi birinci yüzyıl sağlık hedefleri, çeşitli sağlık sistemleri öğretilecektir. Ayrıca gelişmiş ülkeler ve Türkiye sağlık göstergelerinin kıyaslanması, ulusal politika belirlemede verilerin güvenirliğinin önemi vurgulanacaktır

Staj: Staj Bölümün kural ve kıstaslarına uyarak öğrencilerin bir sağlık kuruluşunda en az 30 iş günü çalışarak program boyunca aldıkları derslerin uygulamasını yaparak bilgilerini pekiştirmek ve tecrübe kazanmaları amaçlanmaktadır.

Türk Dili: Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri  ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin  ses özellikleri ve ses bilgisi ile  ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

Yazışma ve Dosyalama Teknikleri: Bu derste hız çalışmaları, profesyonel İngilizce ve Türkçe mektup, tablolu mektup, iç yazışma, duyuru, rapor, tez yazma teknikleri, ses kayıt cihazlarını kullanarak döküman yazma (audio typing, profesyonel özgeçmiş, genel uygulamalar öğretilecektir.

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj