Tarih Bölümü

Tarih Bölümü Nedir?

PROGRAMIN AMACI

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tarih Bölümü, kendi alanlarında deneyimli, donanımlı ve tanınmış akademik kadrosu ile çağın gerektirdiği vizyona uygun bir lisans eğitimi vermeyi amaçlamaktadır.

Tarih Bölümünün eğitim vizyonu, öğrencilere entelektüel derinlik kazandırmanın yanı sıra; onların, soru sormalarını, eleştirel düşünmelerini, alternatif bakış açılarına sahip olmalarını ve öğrenme çıktılarını, ekip halinde dayanışma içinde temin etmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bölümde, Genel Türk Tarihi, Selçuklu Tarihi, Osmanlı Tarihi, Bizans Tarihi, Roma Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi gibi farklı dönemleri ele alan çeşitli dersler bulunmaktadır. Bir tarih bölümünde bulunması gerekli olan bu gibi temel nitelikteki zorunlu derslerin dışında, öğrencilerin kişisel ilgi alanlarına uygun düşecek seçmeli ders alternatifleri de sunulmaktadır. Söz konusu dersler, günümüz tarih eğitimine ve çağdaş tarih yazımına yaraşır şekilde, sosyal bilimlerin diğer dallarıyla etkileşim ve bütünlük içinde verilmektedir. 

Öğrencilerimiz ayrıca beşinci yarıyıldan itibaren Üniversite bünyesindeki diğer bölümlerden, alan dışı seçmeli dersler alarak perspektiflerini genişletme imkânına erişirler. Lisans programımız dâhilinde İktisadî, İdarî ve Sosyal Bilimler Fakültesinin diğer bölümleri ile ortak dersler yürütülmekte ve öğrencilerimizin diğer disiplinler ile doğrudan tanışması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu fakültenin diğer bölümlerinde, yan dal ve çift ana dal programları ile eğitim almaları mümkündür.

Ayrıca, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı olarak, bölümümüzde bulunan Tarih Anabilim Dalında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Yüksek lisans programları dahil bölümdeki tüm derslerin eğitim dili Türkçe’dir.  

KABUL KOŞULLARI

Tarih bölümüne kabul almak isteyen adayların en az lise ve dengi okul diplomasını sahip olması ve güncel yükseköğretim kurumlarına giriş sınavından bölümü okumaya hak kazanmak için yeterli puanı almış olması gerekmektedir.  Yatay geçiş, dikey geçiş, intibak, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenciler için İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş düzenlemelere tabi olmak koşuluyla programa başvuru yapabilirler.

Tarih Bölüm Süresi

Tarih Bölümünün öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl). Bölümü başarı ile bitiren öğrenciler Tarih Bölümü lisans diploması almaya hak kazanır. Eğitim dili Türkçe olan bölüm için istenildiği takdirde lisans eğitimine başlamadan İngilizce hazırlık eğitimi alınabilir. Azami eğitim süresi ise lisans öğrenimi gören öğrenciler için hazırlık sınıfı hariç yedi yıldır.

Tarih Bölüm Müfredatı

Bölüm ders planında ilk iki yarıyıl öğrencilerimize programa giriş mahiyetinde Tarih Bilimine Giriş, Osmanlıca veya Genel Türk Tarihi gibi dersler bulunmaktadır. Bu derslerin haricinde öğrencilerimize disiplinler arası katkı sağlayacak hukuka, iktisada, felsefeye, sosyolojiye ve bilgisayar kullanımına yönelik dersler verilmektedir. 

Programda Tarih alanında temel nitelikteki zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilere değişik konularda çeşitli seçmeli dersler sunulur. Böylece öğrenciler, tarihin farklı alanlarında bilgi ve donanım sahibi olurlar. Öğrencilerimiz her biri alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilen söz konusu dersleri, lisans programının üçüncü yarıyılından başlayarak alırlar ve ilgi duydukları alanlarda yoğunlaşabilme olanağını elde ederler. Öğrencilerimiz ayrıca beşinci yarıyıldan itibaren fakültemiz ve üniversitemiz bünyesindeki diğer bölümlerden üniversite seçmeli dersler alarak perspektiflerini genişletme imkânına erişirler. Lisans programımız dâhilinde İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ndeki diğer bölümler ile tarih disiplinine yardımcı olabilecek ortak dersler yürütülmekte ve öğrencilerimizin farklı disiplinler ile doğrudan tanışması amaçlanmaktadır.

  1. Yarıyılda yer alan bitirme projesi dersinde de öğrencinin mezuniyet öncesinde sunacağı, aldığı metodolojik ve teorik eğitimi uygulamaya dökebileceği tez çalışması ile dört yıllık akademik eğitimi son bulmaktadır.

Tarih Bölümüne başvuru, merkezi sınav sistemi aracılığıyla yapılmaktadır. Güncel yükseköğretim kurumlarına giriş sınavından, bölümü okumak için hak kazanmaya yeterli olan puanı almak ve merkezi tercih sistemi ile bölümümüzü tercih etmek gerekmektedir. Yerleştirmeler ÖSYM eliyle yapılmaktadır. Kayıt için ise e-kayıt ve bireysel kayıt yöntemleri kullanılmaktadır. Kayıt için gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olmak üzere okulumuzun öğrenci işleri birimine ulaşılmalıdır. Yatay geçiş, dikey geçiş, intibak, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenciler için İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenmiş düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ

Prof. Dr. Celalettin YAVUZ

Dr. Öğretim Üyesi Enver Emre ÖCAL

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan AK*

Dr. Hatice KARİMOV*

Arş. Gör. Emir BOSTANCI

*Ders saati ücretli olarak öğretim vermektedir.

Tarih bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nce belirlenmiş olan program kapsamında toplamda 240 AKTS karşılığı dersi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasını sağlamak şartlarını yerine getirmek zorundadır.

Tarih Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
HIS1011OsmanlıcaZ40044
HIS1031Genel Türk TarihiZ20023
HIS1051Tarih Bilimine GirişZ20023
FCS1011Temel Bilgi TeknolojileriZ20024
FCS1031Hukukun Temel İlkeleriZ20024
FCS1051FelsefeZ20024
FCS1071İktisadın Temel İlkeleriZ20024
URC1011İngilizceZ40044
TOPLAM   20002030
2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
HIS1022Tarihi MetinlerZ40044
HIS1042İslam TarihiZ20024
FCS1022Bilgi Teknolojileri KullanımıZ20024
FCS1042SosyolojiZ20024
FCS1082İstatistikZ20024
FCS1102Siyasal Düşünceler TarihiZ20024
URC1022Türk DiliZ40044
 2Kariyer PlanlamaZ10012
TOPLAM   19001930
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
URC2013Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiZ40044
HIS2013PaleografiZ40046
HIS2033Osmanlı Kuruluş Dönemi TarihiZ40046
HIS2053Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa TarihiZ40046
HIS2073Selçuklu TarihiZ20024
 3Bölüm SeçmeliS20024
TOPLAM   20002030
4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
HIS2024EpigrafiZ40046
HIS2044Osmanlı Yükseliş Dönemi TarihiZ40046
HIS2064Yakınçağ Avrupa TarihiZ40046
FCS2024AntropolojiZ20024
FCS2044Diplomasi TarihiZ20024
 4Bölüm SeçmeliS20024
TOPLAM   18001830
5. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
HIS3015Araştırma YöntemleriZ40046
HIS3035Osmanlı Gerileme Dönemi TarihiZ40046
 5Bölüm SeçmeliS20024
 5Bölüm SeçmeliS20024
 5Bölüm SeçmeliS20025
 5Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM    16001630
         
         
6. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
HIS3026Osmanlı Yenileşme Hareketleri IIZ40046
HIS3046Türk Demokrasi TarihiZ40046
 6Bölüm SeçmeliS20024
 6Bölüm SeçmeliS20024
 6Bölüm SeçmeliS20025
 6Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM    16001630
7. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
HIS4017SeminerZ40046
HIS4037Sömürgecilik TarihiZ40046
 7Bölüm SeçmeliS20025
 7Bölüm SeçmeliS20024
 7Bölüm SeçmeliS20024
 7Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM   16001630
8. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
FCS4028Bitirme ProjesiZ120315
HIS4028Çağdaş Dünya TarihiZ40045
 8Bölüm SeçmeliS20025
 8Üniversite SeçmeliS20025
TOPLAM    9201130

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERS LİSTESİ  
KODDERS ADITÜRTULKAKTS
HIS211Balkan TarihiS20024
HIS212Türkiye- Almanya İlişkileri TarihiS20024
HIS213Dinler TarihiS20024
HIS214Tarihsel TerminolojiS20024
HIS311Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IS20024
HIS312Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IIS20024
HIS313Ortadoğu TarihiS20025
HIS314Çağdaş Türk DünyasıS20024
HIS315Osmanlı Yenileşme Hareketleri IS20024
HIS316Türk Askerî TarihiS20025
HIS411İstanbul TarihiS20025
HIS413Roma TarihiS20024
HIS415II. Abdülhamid Dönemi MeseleleriS20024
HIS414Bizans TarihiS20025

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS LİSTESİ  
KODDERS ADITÜRTULKAKTS
HIS313Ortadoğu TarihiS20025
HIS316Türk Askerî TarihiS20025
HIS411İstanbul TarihiS20025
HIS414Bizans TarihiS20025
 Gönüllülük ÇalışmalarıS12034

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj