Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Nedir?

Tarih boyunca toplumların gelişim öyküsünde büyük bir rol oynayan teknoloji; politik ve ekonomik amaçlar doğrultusunda ortaya çıkıp gelişmekle birlikte toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda değişime ve dönüşüme uğramıştır. Bir diğer deyişle teknoloji; toplumsal, siyasi ve ticari gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkmış; ancak ortaya çıkan teknolojik araçlar toplumların gelişiminde ve değişiminde büyük rol oynamıştır. Bu bağlamda yeni meslekler, yeni üretim ve tüketim alanları ortaya çıkmıştır. Tarihsel süreç içerisinde pek çok icadın ve teknolojik birikimin ardından ortaya çıkan sinema, radyo, televizyon ve internet günümüzde en önemli istihdam alanlarından bazılarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda gerek enformasyon çağı gerek dijital çağ olarak adlandırılan günümüzde radyo, televizyon ve sinema bölümü; tüm bu teknolojik sürecin tarihsel ekonomik, politik arka planını anlamayı ve yeni iletişim teknolojileri doğrultusunda doğru iletişim şekillerini kullanarak yayıncılık yapmayı mümkün kılan bir bölümdür.

PROGRAMIN AMACI

İçerisinde bulunduğumuz 21. Yüzyıl dijital teknolojilerin hızla geliştiği ve küreselleşmenin her geçen gün hız kazandığı bir dönemi işaret etmektedir. İletişim teknolojilerinin hız kesmeden geliştiği bu dönemde meslekler de değişim ve dönüşüm göstermektedir. Bununla birlikte bazı mesleklerin ortadan kalkması söz konusuyken pek çok yeni istihdam alanı ortaya çıkmaktadır. Teknolojik değişimlerin bu denli etkili olduğu çağımızda radyo televizyon ve sinema bölümümüz gerek gelişen ve dönüşen teknolojiye ayak uydurmak gerek yeni ortaya çıkan iş alanları ile entegre olabilecek bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlamaktadır. Bununla birlikte eleştirel düşünceye sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 Bu doğrultuda bölümün amacı gerekli teknik becerilerle donatılan öğrencilerin; teknolojik ve sosyolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve eleştirel bakış açısı ile bulunduğu yeri daha da ileri taşımaya odaklanan bireyler yetiştirmektir.

KABUL KOŞULLARI

Radyo, televizyon ve Sinema Lisans Programına girebilmek için öğrenci adaylarının lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı alması gerekmektedir.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Süresi

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, dört yıl ve sekiz yarıyıldan oluşan bir lisans programıdır. Sözel puan türü ile öğrenci alan programın eğitim dili Türkçe olup, öğretim türü örgündür. Öğrencilerin 7.yarıyılda staj yapmaları zorunludur. Kayıt dondurma hakkı 1 yıl ile sınırlıdır. Bölümümüz öğrencileri ikinci yılın başından itibaren, bölümümüzün anlaşma yaptığı üniversitemizin diğer bölümlerinde çift anadal ya da yandal programlarına katılabilirler. Belirlenen kontenjana bağlı olarak başarı sıralamasına göre tercih edecekleri diğer bölümlerde eğitim alma şansına sahip olan öğrencilerimiz, diğer bölümlerde de başarılı oldukları ve gerekli şartları yerine getirdiklerinde ikinci bir diplomaya ya da uzmanlık sertifikasına sahip olma fırsatı yakalamaktadırlar. Böylelikle hem kendi bölümleri olan Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde uzmanlaşma imkanı bulacaklardır hem de kendi kariyer planlarına uygun olacak şekilde ve bölümümüzün öğretim üyelerinin önerileriyle gelecek hayallerine bir adım daha yaklaşacaklardır.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü İş Olanakları

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olan öğrenciler medyanın çeşitli alanlarında çalışmaya hak kazanmaktadır. Mezunlarımız muhabir, spiker, editör, metin yazarı gibi ünvanlarla yazılı ve görsel basında çalışabilecekleri gibi; senarist, yönetmen, sanat yönetmeni, ışık ve ses operatörü olarak sinema olanında çalışabilirler. Her geçen gün gelişmeye devam eden yeni iletişim teknolojileri de hızla gelişmeye devam ederken yeni istihdam alanları oluşturmaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkan çevrimiçi gazetelerde veya ıptv, sosyal tv gibi isimlerle karşımıza çıkan yeni dönem televizyonculuğunda çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra çeşitli kurum ve firmaların sahip olduğu sosyal medya hesaplarının yönetilmesinde rol oynayabilirler. Tüm bunlara ek olarak, teori ve pratiğin harmanlanarak aktarıldığı bu bölümden mezun olan öğrenciler akademisyenliği de tercih edebilmektedir.

 

 1. Türk öğrenciler için;

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans ve ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur.

Yatay geçiş öğrencileri;

Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından üniversitenin lisans veya ön lisans bölüm veya programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Dikey geçiş öğrencileri;

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Yurt dışından öğrenci kabulü

Yurt dışından Yabancı veya Türk uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik”, “Yükseköğretim Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Ulusal ve uluslararası değişim programları öğrencileri

Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder. Öğrenci değişim programları, Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan ilgili yönetmelik ve belirlenen esaslar çerçevesinde ikili anlaşmalar ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları Yönergesi doğrultusunda uygulanır.

 1. Özel öğrenci

Yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerin kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Misafir öğrenci

En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi  hükümlerine göre yürütülür.

 1. Sınav sonuç belgesi
 2. Lise diploması: 
  • Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi
  • Diplomasını kaybetmiş adaylar için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı veya fotokopisi
 3. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 5. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

KAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 1. Adayların kayıt için bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. ÖSYS kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 7. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Berker- Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Cem Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Ali Öztürk

Arş. Gör. Ece Karaçay Arın

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Radyo, Televizyon ve Sinema alanında lisans derecesi almak için 240 AKTS’yi başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Öğrenciler, gereken ulusal krediyi toplam 8 yarıyılda zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlamak zorundadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Radyo Televizyon ve Sinema alanında LİSANS Derecesi verilir.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL         
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
RTF 1011TEMEL PRODÜKSİYONZ22037
RTF 1031SİNEMA TARİHİ 1Z30035
RTF 1051KİTLE İLETİŞİMİNE GİRİŞZ30035
RTF 1071RADYO, TELEVİZYONA GİRİŞZ20025
FCA 1011SANAT VE TASARIM TARİHİZ20024
URC 1011İNGİLİZCEZ40044
TOPLAM   16201730
         
2. YARIYIL         
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
RTF 1022SİNEMA TARİHİ 2Z40045
RTF 1042MEDYA TARİHİZ30034
RTF 1062UYGULAMALI GÖRÜNTÜ TEKNİKLERİZ22035
RTF 1082İLETİŞİM KURAMLARIZ30035
RTF 1102SENARYO YAZIMIZ21035
 2KARİYER PLANLAMA (UE)Z10012
URC 1042TÜRK DİLİZ40044
TOPLAM   16301830
3. YARIYIL         
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
RTF 2013FİLM VE VİDEODA KURGUZ22036
RTF 2033TÜRK SİNEMA TARİHİZ40046
RTF 2053RADYODA PROGRAM YAPIMIZ21036
FCA 2013SİNEMA VE MEKANZ20024
S3BÖLÜM SEÇMELİS20024
URC 2013ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİZ40044
TOPLAM   15401730
         
4. YARIYIL         
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
RTF 2024İLERİ KURGUZ22036
RTF 2044İLETİŞİM SOSYOLOJİSİZ30036
RTF 2064SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİZ30036
FCA 2024MEDYA DİLİZ20024
S4BÖLÜM SEÇMELİS20024
S4BÖLÜM SEÇMELİS20024
TOPLAM   15201330
5. YARIYIL         
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
RTF 3015BELGESEL FİLM YAPIMI VE YÖNETİMİZ22036
RTF 3035KURMACA FİLM YAPIM VE YÖNETİMİZ22036
RTF 3055YENİ MEDYAZ30036
S5BÖLÜM SEÇMELİS20024
S5BÖLÜM SEÇMELİS20024
UEC5ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM    12401430
         
6. YARIYIL       
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
RTF 3026TELEVİZYONDA PROGRAM YAPIMIZ22036
RTF 3046REKLAM TANITIM FİLMİ YAPIM VE YÖNETİMİZ22036
RTF 3066DİJİTAL TELEVİZYON YAYINCILIĞIZ20025
RTF 3086SİNEMATOGRAFİZ22035
S6BÖLÜM SEÇMELİS20024
S6BÖLÜM SEÇMELİS20024
TOPLAM    12601530
7. YARIYIL         
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
RTF 4017SES TASARIMIZ22036
RTF 4037STAJZ00004
RTF 4057FRAGMAN TASARIMIZ22038
S7BÖLÜM SEÇMELİS20024
S7BÖLÜM SEÇMELİS20024
UEC7ÜNİVERSİTE SEÇMELİ -GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIS12034
TOPLAM   10401230
         
8. YARIYIL         
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
RTF 4028BİTİRME PROJESİZ060312
RTF 4048SİNEMA KURAMLARI VE TÜRLERZ40046
S8BÖLÜM SEÇMELİS20024
S8BÖLÜM SEÇMELİS20024
UEC8ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM    10601230
KODDERS TÜRÜ   DSAKTS%
URCÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER   3126 %
FCAFAKÜLTE ORTAK DERSLERİ   3126 %
UECÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER   4148 %
RTFANABİLİM DALLARI/ BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ   2715857%
ANABİLİM DALLARI/ BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ   114423%
TOPLAM      48240100%
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
RTF207TELEVİZYON HABERCİLİĞİS20024
RTF208 4GÖRÜNTÜ İŞLEMES20024
RTF210ÇAĞDAŞ DÜNYA SİNEMASIS20024
RTF307 5FİLM ÇÖZÜMLEMESİ VE ELEŞTİRİS20024
RTF309 5METİN YAZARLIĞIS20024
RTF310 6MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİS20024
RTF312 6MÜZİK VİDEOSU YAPIMIS20024
RTF407 7SİYASAL İLETİŞİMS20024
RTF409 7GÖRSEL DİL VE KÜLTÜRS20024
RTF4068ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYONS20024
RTF4088RÖPORTAJ VE SUNUM TEKNİKLERİ

 

S20024
KODDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC901BİLİMSEL ETİKS20024
IAD901ELEŞTİREL DÜŞÜNCES20024
RTF901TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SİNEMAS20024
GCA901BESLENME VE SAĞLIKS20024
GRA901GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONS20024
CFA90121. YY. KAVRAMSAL SANAT OKUMALARIS20024
 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIS12024

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj