Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü Nedir?

Dünyanın en kadim mesleklerinden biri olan Mimarlık mesleği insanoğlunun barınma gereksinimini mekân tasarlama yoluyla yerine getiren bir meslektir. İnsanoğlunun yerleşik medeniyete geçişinden itibaren yapı yapma geleneği başlamıştır. Mesleki olarak kurumlaşmanın olmadığı çağlarda bile barınma gereksinimi karşılanmıştır. Böylelikle Mimarlık mesleği bir kurumsal bir eğitim olmadan da yapı yapma geleneğini yaratan ve yapım tekniklerini yaşanan coğrafya bağlamında geliştiren, oluşmakta olan veya oluşmuş kültürlere göre biçimlenen bir meslek olmuştur. Mimarlık mesleği temel olarak tasarlamak, yapmak ve eleştirel düşünmek süreçlerinden oluşmaktadır. Bu durum mimarlığın disiplinler arası olmasını zorunlu kılar. Günümüzde mimarlık, sanat, mühendislik, psikoloji, biyoloji, sosyoloji, felsefe disiplinleri ile etkileşim içinde olan bir disiplindir.

PROGRAMIN AMACI

Yapılı çevreyi, yaşanan mahallelerimizi, sokaklarımızı, kamusal alanları, parklarımızı ve daha pek çok bina türünü  tasarlayan mimarları yetiştirmeyi hedefleyen bir bölüm olarak geçmişten aldığımız bilgileri, kültürel formları  günümüze ve geleceğe uyarlamayı ve yeni olanın peşinde koşmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz bilmelidir ki bölümümüz eğitim/öğretimi, geçmişin bir öğretmen olduğunu unutmadan geleceği kurmanın temel hedef olduğunu kavratmayı amaçlamaktadır. Mimarlık temel olarak insana, topluma yaratıcı fikirleriyle öneriler sunan bir disiplin olmasından ötürü, mimarlık öğrencisi kendi disiplini dışında psikoloji, sosyoloji, tarih gibi disiplinlerden de beslenecektir. Bu donanıma sahip olmak, mimar adaylarımızı sadece fiziki çevreyi tasarlamakla yetinmeyip, günlük hayata dair öneriler geliştirecek yaratıcı tasarımcılar olarak hayata atılmalarını sağlayacaktır. Yaratıcı fikirleri olup tasarım yapmaya gönülden bağlanacak ve bunu bir yaşam felsefesi olarak benimseyecek tüm gençlerimizi mimarlık bölümünde geleceği ve hayatı tasarlamaya davet ediyoruz.

KABUL KOŞULLARI

Mimarlık Lisans Programına girebilmek için öğrenci adaylarının lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal sınava girmesi ve sınavdan sayısal puan türünde sınava girilen yıl açıklanan açıklanan sıralama barajını (ilk 2500.000 bin veya 300.000 kişi) geçmesi gerekmektedir.

MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İŞ OLANAKLARI

Mimarlık Bölümünden mezun olacak öğrenciler yetkin bilgi düzeyleri ve tasarımcı kimlikleriyle, özel, kamusal veya akademik alanda kolaylıkla iş olanağına sahip olacaklardır. Mimarlık ofislerinde tasarımcı mimar veya proje yürütücüsü olarak görev alabilirler. Proje ve bina üretiminde önemli bir süreç olan mimari proje yarışmalarına katılabilirler, yarışma proje grubunda, tasarımcı mimar, proje yürütücüsü veya yardımcı mimar olarak çalışabilirler. Mimarlık Bölümünden mezun olan bir mimar uygulama alanında bir şantiyede çalışırsa şantiye mimarı veya yetkinlik seviyesine göre şantiye şefliği sorumluluğunu üstlenebilir. Devlet belediye kurumlarında, vakıflarda veya herhangi kurumsal şirketin tasarımcı kadrosunda mimar olarak görev alabilirler. Akademik alanda çalışmak isteyenler Mimarlık Yüksek Lisans Programlarına ve Doktora Programlarına devam ederek akademik kariyerler yapmayı seçebilirler.

MİMARLIK BÖLÜMÜ SÜRESİ

Bölüm 4 yıl ve 8 dönemden oluşmaktadır. Kayıt dondurma hakkı 1 yıl ile sınırlıdır.

Aday mezun olduğu liseden mezuniyetini ve ulusal sınavdan yeterli puanı alarak üniversitemize yerleştirilmesini kanıtlayan belgeleri sunduğunda ve kayıt için gereken diğer belgeleri sunarak kaydını yaptırabilir.

 1. Türk Öğrenciler İçin;

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans ve ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmesi Mimarlık için belirlenen sayısal puan türündeki barajı aşması gerekmektedir.

Yatay Geçiş Öğrencileri;

Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından üniversitenin lisans veya ön lisans bölüm veya programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Dikey Geçiş Öğrencileri;

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Yurt Dışından Öğrenci Kabulü

Yurt dışından Yabancı veya Türk uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik”, “Yükseköğretim Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları Öğrencileri

Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder. Öğrenci değişim programları, Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan ilgili yönetmelik ve belirlenen esaslar çerçevesinde ikili anlaşmalar ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları Yönergesi doğrultusunda uygulanır.

 1. Özel Öğrenci

Yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerin kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Misafir Öğrenci

En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Sınav sonuç belgesi
 2. Lise diploması: 
  • Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi
  • Diplomasını kaybetmiş adaylar için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı veya fotokopisi
 3. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 5. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

KAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. ÖSYS kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 7. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Prof. Dr. Ayşen AKPINAR

Prof. Dr. Emine Dilay GÜNEY, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Alp ARISOY

Arş. Gör. Cansu SAKA

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Mimarlık alanında lisans derecesi almak için 240 AKTS’yi başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir. Öğrenciler, gereken ulusal krediyi toplam 8 yarıyılda zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlamak zorundadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Mimarlık alanında LİSANS derecesi ve Mimar ünvanı verilir.

Mimarlık Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC1011TASARIM ÇALIŞMALARIZ15048
ARC1031MİMARLIK VE TASARIM KAVRAMLARIZ20024
ARC1051MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ IZ13035
ARC1071TEKNİK RESİMZ13035
FCA1011SANAT  VE TASARIM TARİHİ IZ20024
URC1011İNGİLİZCEZ40044
TOPLAM111101830
 
2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC1022MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ IZ16048
ARC1042MEKAN TASARIM BİLGİSİZ20024
ARC1062GÜNCEL SANAT ETKİLEŞİMLERİZ20012
ARC1082MİMARİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ IIZ10336
ARC1102KARİYER PLANLAMA Z1012
FCA1022SANAT  VE TASARIM TARİHİ IIZ20024
URC1042TÜRK DİLİZ40044
TOPLAM13631730

 

3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC2013MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ IIZ16048
ARC2033MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI IZ20024
ARC2053YAPI VE MALZEME ATÖLYESİZ13036
FCA2013SİNEMA VE MEKANZ20024
URC2013ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİZ40044
 3BÖLÜM SEÇMELİS20024
TOPLAM12901730
 
4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC2024MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ IIIZ16048
ARC2044YAPI VE YAPIM SİSTEMLERİZ13036
ARC2064FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜZ20024
ARC2084MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI IIZ20024
FCA2024MEDYA DİLİZ20024
 4BÖLÜM SEÇMELİS20024
TOPLAM10901530

 

5. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC3015MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ IVZ16048
ARC3035MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI IIIZ20024
ARC3055TARİHSEL ÇEVRE KORUMA KURAMLARIZ13036
 5BÖLÜM SEÇMELİS20024
 5BÖLÜM SEÇMELİS20024
 5ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM10901530
6. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC3026MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VZ16048
ARC3046UYGULAMA PROJESİZ13036
 6BÖLÜM SEÇMELİS20024
 6BÖLÜM SEÇMELİS20024
 6BÖLÜM SEÇMELİS20024
 6ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM 10901530
7. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC4017MİMARİ TASARIM ATÖLYESİ VIZ16048
ARC4037KENTSEL TASARIM UYGULAMALARIZ13036
FCA4057STAJZ04024
 7BÖLÜM SEÇMELİS20024
 7BÖLÜM SEÇMELİS20024
 7BÖLÜM SEÇMELİS20024
         
TOPLAM 81301530
 
8. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC4028BİTİRME PROJESİZ120210
ARC4048İMAR HUKUKUZ20024
         
 8BÖLÜM SEÇMELİS20024
 8BÖLÜM SEÇMELİS20024
 8BÖLÜM SEÇMELİS20024
 8ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM 11201230
TOPLAM DERS SAYISI48TOPLAM AKTS240
DERS DAĞILIMI
KOD DERS TÜRÜ   DSAKTS%
URC ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER   3125
UEC ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER   3125
FCA FAKÜLTE ORTAK DERSİ   5208
ARC ANABİLİM DALLARI / BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ   2414461
  ANABİLİM DALLARI / BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ   135222
TOPLAM   48240100

 

KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC2073MİMARLIKTA DİJİTAL ÜRETİMS20024
ARC2093MİMARLIKTA GÜNCEL KAVRAMLARS20024
ARC211 MİMARLIK VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİS20024
ARC2104KONUTUN TARİHİS20024
ARC3075FELSEFİ GERÇEKLİK OLARAK MİMARLIKS20024
ARC3095MİMARLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKS20024
IAD3055VERNAKÜLER MİMARLIKS20024
IAD3115SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIMS20024
ARC3066MİMARİ ELEŞTİRİS20024
ARC3086MİMARLAR VE YAPILARIS20024
ARC3106MEKANSAL KONFORS20024
ARC3126KENTSEL OKUMALAR-İSTANBULS20024
ARC3146GELECEĞİN KONUTU KAVRAMIS20024
IAD3126İKLİMLE DENGELİ TASARIMS20024
ARC4057KENTSEL TASARIM KURAMLARIS20024
ARC4077MİMARLIK – İNOVASYON – GİRİŞİMS20024
ARC4097MİMARLIK VE TOPLUMS20024
ARC4068TASARIM TEKTONİĞİS20024
ARC4088KENTSEL DÖNÜŞÜM  SÜREÇLERİS20024
ARC4108MESLEKİ ETİKS20024
KOD DERS ADITÜRTULKAKTS
ARC901 BİLİMSEL ETİKS20024
IAD901 ELEŞTİREL DÜŞÜNCES20024
RTC901 TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SİNEMAS20024
GCA901 BESLENME VE SAĞLIKS20024
GRA901 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONS20024
  GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARIS12024*yeni

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj