KVKK Aydınlatma Metni

İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA VE RIZA METİNLERİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İstanbul Ayvansaray Üniversite (“Üniversite”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatlar uyarınca eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilik statüsü ile ilgili süreçlerin planlanması ve icra edilmesi, öğrencilerin yapacağı stajlarda; İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, öğrencilerin öğrenim ücretlerinin ödenmesi sürecinde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi Üniversite’nin kampüslerinde sağlanan ücretsiz internet hizmetinin kullanılması halinde İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Üniversite’nin ve Üniversite’ye kayıtlı öğrencilerin hukuki, ticari, iş güvenliğinin sağlanması, sunulan eğitim ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası amaçları, Üniversite’nin başarısını göstermek amacıyla herhangi bir sınırlama olmaksızın başarı elde edenlerin açıklanması ile 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla   Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Üniversite’nin eğitim politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, Üniversite tarafından yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Üniversite tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri/öğrencileri faydalandırmak amacı ile gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Üniversite’nin ve öğrencilerin hukuki, ticari, iş güvenliğinin temini, Üniversite’nin iş,reklam ve/veya eğitim stratejilerinin planlanması ile icrası, Üniversite tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek ilgili kişilere önerilmesi, tanıtılması ve sunulması için gerekli aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla; iştiraklerimiz ve üyesi olduğumuz Laureate Uluslararası Üniversiteler ağı ile iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilere,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Üniversitemiz tarafından yukarıda (1) ve (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerle, üniversiteye kayıt, öğrenciliğin devamı ve mezuniyet sonrasında fiziki ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4) Üniversitemiz Tarafından Kişisel Verilerinizin Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenmesi – Aktarılması ve Amaçları

Üniversitemiz, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen kişilere ve belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında aktarabilecektir.

  • Üniversiteye kaydınız, öğrenciliğinizin devamı süresince ve bitiminde öğrencilik statünüz kapsamında bulunan kişisel verileriniz Üniversite’nin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve/veya istatiksel çalışmalar amacıyla Üniversite’nin yurt içindeki veya yurtdışındaki iş ortaklarına, üyesi olduğu Laureate Ulusararası Üniversiteler Ağına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.
  • Üniversitemiz Öğrenci Kulüplerinden dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve/veya sendikalarla herhangi bir işbirliği ve/veya bağlantı halinde olan bir öğrenci kulübüne üyeliğiniz halinde bu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve/veya sendika üyeliği hakkındaki kişisel bilgileriniz Üniversitemiz tarafından kanunlarda öngörülen kayıtların tutulması amacıyla işlenebilecek ve gerekli olunması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler paylaşılabilecektir.

5) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kisiselverilerim@ayvansaray.edu.tr  adresine e-mail yoluyla iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına