Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları Yüksek Lisans Programı

Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları Yüksek Lisans Programı Nedir?

PROGRAMIN AMACI

Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları Yüksek Lisans Programı, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” bölümünün bir alt disiplini olup, günümüzde çok değişik disiplinlerin ortak çalışmasına ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle “disiplinler arası” bir formda, hem alanlarının fiili görevlerinde (mutfağında) çalışarak deneyim kazanan, hem de akademisyenlikle bu çalışmalarını zenginleştirip derinlik katan uzmanlar vasıtasıyla verilecek şekilde planlandı.

     Kişilerin ve toplumların korkusuzca yaşayabilmesi için bireysel ve kurumsal olarak sahip olunan koruyucu, önleyici, eğitici, araştırıcı, planlayıcı çalışmalar şeklinde nitelenen güvenlik hizmetleri; kişilerin, grupların ve toplumun en temel ihtiyaçlarından oluşan güvenliğin sağlanması konusunda milli ve uluslararası düzeydeki faaliyetleri kapsar. Hızla değişim gösteren güvenlik sorunlarının anlaşılabilmesi ve güvenlik sorunlarına çözüm bulunabilmesi için “disiplinler arası” eğitim programları ihtiyaç haline gelmiştir.

     Programın öğrenci profili içerisinde kamu (devlet) güvenlik birimi personeli (TSK, Jandarma, Emniyet, MİT) olmakla birlikte, Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler lisans öğrenimi yapmış olanlar, özel güvenlik sistem yönetimi görevlileri (büyük kuruluşların özel güvenlik ceo’su) ve avukatlar dahi önemli sayıda ilgi duymaktadırlar.

     Bu ihtiyacı karşılayabilecek akademisyenlerin de klasik “Siyaset Bilimci” ve “Uluslararası İlişkiler” disiplinlerine ilaveten, bilhassa “Milli Güvenlik”, “Uluslararası Güvenlik”, “Terörizmle ve Korsanlık/Deniz Haydutluğu ile Mücadele”, “Enerji Güvenliği”, “Güvenlik Yönetimi”, “Suç Araştırmaları”, “İstihbarat ve İstihbarata Karşı Mücadele”, “Göç ve mülteci Sorunları”, “Siber Güvenlik”, “Bilgi Güvenliği”, “Küresel Güvenlik Stratejileri”, stratejik öneme sahip tesislerin/boru hatlarının güvenlik yönetimi  gibi konularda uzmanlaşmış olmalarına ihtiyaç vardır. Programımız da tam bu alanlarda yetkin uzmanlarca donatılmıştır. 

Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları Yüksek Lisans Süresi

     Lisansüstü programların tamamlanma süresi, kayıtlı olunan programda derslerin verildiği ilk başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın;

  1. Tezsiz yüksek lisans programlarında en fazla üç yarıyıldır. Ancak, tezli yüksek lisans programlarında kayıtlı iken tezi reddedilen ve tezsiz yüksek lisans diploması almak isteyen öğrencilere, söz konusu programın gereklerini yerine getirebilmeleri için anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yarıyıl ek süre verilebilir.
  2. Tezli yüksek lisans programlarında en fazla altı yarıyıldır. Ancak kredili dersleri en az 2,70 GNO ile tamamlamanın azamî süresi en fazla dört yarıyıldır. GNO’su 2,70’in altında olan öğrenci, GNO’sunu en az 2,70 seviyesine yükseltene kadar programda açılmış olan dersleri bu dört yarıyıllık süre zarfında kısmen veya tamamen tekrar alır.
  3. Gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi halinde programa kayıt yaptırdığı andan itibaren tezsiz yüksek lisans programından en erken iki yarıyılda, tezli yüksek lisans programından en erken üç yarıyılda, mezun olmak mümkündür.

    Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları Yüksek Lisans Program Müfredatı

         Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları bölümü Avrupa ve Dünya’daki emsal bölümlere sahip en iyi üniversitelerin uyguladığı müfredatlar örnek alınıp Türkiye şartlarına uyarlanarak tasarlanmış bir eğitim-öğretim planına sahiptir. Buna binaen program İstihbarat, İç Güvenlik ve Uluslararası Güvenlik ile Çatışma ve Göç Yönetimi gibi üç ana kol altında işlenerek ders dağılımı bu üç kola göre ayrılmıştır. Ders dağılımı yapılırken öğrencilerin mezun oldukları anda Güvenlik Bilimleri’ni temelden kavraması ve ileri akademik çalışmaları yapabilecek bilgi-birikime sahip olmaları planlanmıştır. Lisans mezuniyet alanı gözetmeksizin öğrenci alan programda Uluslararası İlişkiler, İstihbarat, Uluslararası Güvenlik, İç Güvenlik, Çatışma Yönetimi, Strateji, Terörizm ve deniz korsanlığı ve özellikle adli bilimler gibi alanlar üzerine dersler verilerek bölümün temel yapı taşları kurulmuş ve öğrencilerin akademik ve sektörel gelişimlerine ulaşacakları adımlar program başında tasarlanmıştır. Bu doğrultuda akademik çalışmalar için Araştırma Yöntemleri ve Akademik Metin Okuma-Yazma dersleri verilmektedir. Bunlara ek olarak derslerde kullanılan metodlar ile öğrencilerin akademi dışı alanlarda da uzman personel olarak görev yapabilmeleri hedeflenmektedir. Tüm bu planlamalar yapılırken öğrencilerin ders dışı aktivitelere de zaman ayırabilmesi ve özel yaşamlarındaki mesleklerini de sürdürebilmeleri amaçlanarak ders saatleri bir dönemde maksimum 15’i geçmeyecek şekilde ayarlanmıştır.

    Tezli yüksek lisans programında ilk iki yarıyıl teorik dersler ve seminerden, sonraki iki yarıyıl ise tez derslerinden oluşmaktadır. 

      Tezli yüksek lisans programına başvuruda, adayın, lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine ve başvurduğu puan türünde 55’ten az olmamak üzere senatoca belirlenen ALES puanına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması gerekir.

     Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda, adayın lisans diplomasına sahip olması gerekir. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile yabancı dil şartı aranmaz.

     Programlara öğrenci kabulü, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile oluşturulan en az üç asil ve iki yedek üyeli sınav komisyonu tarafından yapılır. Başvuru sayısı yüksek olan programlarda aynı sınav için birden fazla komisyon kurularak eş zamanlı çalıştırılabilir.

     Sınav, enstitü tarafından ilan edilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır.

     Programlara başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenlerin programlara yerleştirilmesinde yapılacak sınavlar ve uygulanacak kriterler, YÖK tarafından belirlenmiş olan asgarî kriterlerden aşağı olmamak üzere, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun olumlu kararı ve senatonun onayı ile belirlenmektedir.

 

     Lisansüstü programlara başvuru ve kabul işlemlerinde, adayın diplomasındaki/geçici mezuniyet belgesindeki mezuniyet notuna göre işlem yapılır. Mezuniyet notu belirtilmemişse, adayın transkriptindeki notların ağırlıklı ortalaması yüzlük sisteme göre hesaplanır.

     Adayların başarılı sayılabilmesi için şart koşulan asgarî puanlar anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile belirlenir.

     Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir.

     Asil listede yer alan adayların kayıtları, enstitü yönetim kurulunca akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır.

     Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya kurumu ya da enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Geçersiz veya sahte belge sunduğu anlaşılan öğrencinin kaydı yapılmaz, sonradan anlaşıldığında ise kaydı silinir.

     Asil listedeki adaylardan, ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar sırasıyla başvurabilir.

     Lisansüstü programa kayıt yaptıran öğrenci sayısının yeterli olmaması halinde, enstitü kurulunun teklifi ve üniversite yönetim kurulunun kararı ile o programda eğitimin ertelenmesine veya eğitimin başlatılmamasına karar verilebilir.

     Bu programın kayıt-kabul koşulları, süresi, yükümlülükler ve diğer idari hususlarla ilgili ayrıntılı bilgiler için üniversitemizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin şu linkini tıklayınız: https://www.ayvansaray.edu.tr/resources/files/yonetmelikler/LisansUstu25Mart2019Yonetmelik.pdf

Disiplinler arası bir program olan Güvenlik Bilimleri ve Uygulamaları Yüksek Lisans Programında, konularının hem “mutfağında görev almış”, hem de akademisyenlikle uzmanlığını pekiştirmiş son derece yetkin öğretim üyeleri mevcuttur. Hâlihazırda İİSB Fakültesi öğretim üyelerinden bölüme katkı veren öğretim üyeleri aşağıda mevcut olup, 2021/2022 Eğitim/Öğretim Yılında açılacak yeni bölümlerde istihdam edilecek öğretim üyeleri ile daha da geniş bir kadroya ulaşılacaktır. Bu bağlamda Mühendislik Fakültesi “Yazılım Mühendisliği”, “Yapay Zekâ Mühendisliği” ve “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri” bölümlerinin öğretim üyelerinden de yararlanılacaktır.  

Prof.Dr. Celalettin Yavuz (ABD Başkanı)

Prof.Dr. Erhan Bütün

Prof.Dr. Alper Ertürk

Dr.Öğrt.Üyesi Suat Dönmez

Dr.Öğrt.Üyesi Zeynep Banu Dalaman

Dr.Öğrt.Üyesi Nesrin Duman

Tez/Proje danışmanlığı desteği için:

Dr.Öğrt.Üyesi Tayfun Güven

Dr.Öğrt.Üyesi Caner Şentürk

NOT: Yukarıda belirtilen akademik personelle ilgili bilgileri, üniversitenin fakültelerindeki “öğretim üyeleri” kısmındaki “cv”lerine bakmak suretiyle daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmek mümkündür.

     Yüksek lisans tezinin hazırlanması sürecinde aralıklı üç yarıyıl veya aralıksız iki yarıyıl kayıt yaptırmayan öğrenci, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yeni bir tez önerisi hazırlar.

      Tez, danışmanın gözetimi, yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenci tarafından, yetkili birimlerce belirlenmiş kurallara uygun olarak hazırlanır.

     Tezin programın eğitim dilinde (Türkçe) hazırlanması esastır. Ancak Türkçe olan bir programa devam eden öğrencinin talebi ve tez danışmanın uygun görmesi halinde, hazırlanan tezin İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça dillerinden birinde hazırlanması mümkün olabilir. (Burada önemli olan husus, danışmanın ve savunma sınavı jüri üyelerinin de tezin yazıldığı dil şartını karşılayabilecek niteliklere sahip olması gerektiğidir.)

     Savunma jürisi tarafından onaylanan tez nüshasının enstitüye teslim edilmesinden sonra öğrenci geçici mezuniyet belgesini/diplomasını alabilir.

     Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci, dönem projesini tamamlayarak ikinci yarıyılın sonuna kadar danışmanın onayına sunar. Danışman dönem projesinin başarılı olduğuna karar verirse, sonucu OİS’e girer.

     Danışmanın proje hakkında düzeltme kararı alması veya projenin ikinci yarıyılın sonunda danışmana teslim edilmemesi halinde, danışmanın talebi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciye iki aya kadar ek süre verilebilir. Ancak dönem projesini üçüncü yarıyıl içinde teslim eden öğrenciye, programın azamî süresini aşacak şekilde ek süre verilemez. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

     Tezsiz yüksek lisans programında da öğrencinin geçici mezuniyet belgesini/diplomasını alabilmesi, danışman onaylı proje çalışmasını, belirlenen şartlarda hazırlandığı kabul edilecek enstitü müdürlüğüne teslim etmesiyle mümkündür.

GÜVENLİK BİLİMLERİ ve UYGULAMALARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS 2020-2021 DERS PLANI

I. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
SCR501İstihbaratZ3006
SCR503Küresel GüvenlikZ3006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
TOPLAM 150030
II. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
SCR502Türkiye’nin Bölgesel ve Küresel Güvenlik SorunlarıZ3006
SCR504Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriZ3006
SCR506SeminerZ0006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
                                                                                   TOPLAM 120030

 

III. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
SCR515TezZ00030
                                                                                   TOPLAM    30
IV. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
SCR516TezZ00030
                                                                                   TOPLAM    30
                                                                             TOPLAM                                     120

 

GÜVENLİK BİLİMLERİ TEZLİ SEÇMELİ DERS HAVUZU
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
SCR505Nüfus Hareketleri ve GüvenlikS3006
SCR507Akademik Metin Okuma ve YazmaS3006
SCR508Terörizmle Mücadele ve TürkiyeS3006
SCR509Siber Tehditler ve Siber GüvenlikS3006
SCR510Psikolojik Harekat ve PropagandaS3006
SCR511Uluslararası İlişkiler KuramlarıS3006
SCR512Güvenlik ve HukukS3006
SCR513Strateji ve Güç KullanmaS3006
SCR514Adli KriminolojiS3006
SCR517Darbeler Tarihi ve Darbelere Karşı KoymaS3006
SCR518Harekat ve Çatışma HukukuS3006
SCR519Suç Hukukunun Temel İlkeleriS3006
SCR520Enerji JeopolitiğiS3006
SCR521Adli PsikolojiS3006
SCR523Güvenlik Yönetim SistemiS30 06

 

GÜVENLİK BİLİMLERİ ve UYGULAMALARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 2020-2021 DERS PLANI

I. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
SCR501İstihbaratZ3006
SCR503Küresel GüvenlikZ3006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
TOPLAM 150030
II. YARIYIL
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
SCR502Türkiye’nin Bölgesel ve Küresel Güvenlik SorunlarıZ3006
SCR504Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriZ3006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
SCR522Dönem ProjesiZ00030
                                                                                   TOPLAM 150060
         

 

                                                                                        TOPLAM                      90 AKTS
GÜVENLİK BİLİMLERİ ve UYGULAMALARI TEZSİZ SEÇMELİ DERS HAVUZU
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
SCR505Nüfus Hareketleri ve GüvenlikS3006
SCR507Akademik Metin Okuma ve YazmaS3006
SCR508Terörizmle Mücadele ve TürkiyeS3006
SCR509Siber Tehditler ve Siber GüvenlikS3006
SCR510Psikolojik Harekat ve PropagandaS3006
SCR511Uluslararası İlişkiler KuramlarıS3006
SCR512Güvenlik ve HukukS3006
SCR513Strateji ve Güç KullanmaS3006
SCR514Adli KriminolojiS3006
SCR517Darbeler Tarihi ve Darbelere Karşı KoymaS3006
SCR518Harekat ve Çatışma HukukuS3006
SCR519Suç Hukukunun Temel İlkeleriS3006
SCR520Enerji JeopolitiğiS3006
SCR521Adli PsikolojiS3006
SCR523Güvenlik Yönetim SistemiS3006

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj