Grafik Tasarım Bölümü

Grafik Tasarım Bölümü Nedir?

Bir mesajı iletmek ve bu iletişim sürecini gerçekleştirmek için görüntüye ihtiyaç duyan grafik tasarım; bir düşünceyi görselleştirmek, görseli geliştirmek için metin ve görselin bir bütün olarak ele alındığı, iki ve üç boyutlu düzenlemeler bütünüdür. Grafik Tasarım Bölümü’nde, görsel tasarımın temel ilkelerinden olan denge, ritim, hareket, görüntü, tekrarlama, simetri-asimetri, bütünlük vb. kavramlar etrafında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmesinin yanı sıra bilgisayar teknolojisi ile desteklenen eğitim programı ile entelektüel ve teknik yeterliliğe sahip grafik tasarımcılar yetiştiren bir lisans bölümüdür. İletişim teknolojilerinin ön planda olduğu günümüzde kitap, dergi, gazete, ambalaj gibi basılı medyumların dışında, hareketli görüntü, animasyon, dijital oyun tasarımı, web sitesi tasarımı gibi dijital mecralarda da kendine yer edinen Grafik Tasarım Bölümü geniş bir alana yayılmaktadır. Grafik Tasarım Bölümü, görsel iletişimi en iyi şekilde sağlayabilen, görsel dil ile ulaşmak istediği hedef kitleye en doğru şekilde seslenebilen, günceli takip ederek uluslararası standartlarda özgün ve yaratıcı içerikler üretebilen kişiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Grafik Tasarim Bolumu

PROGRAMIN AMACI

Günümüzde görsel üretimin öneminin artması ve iletişim açısından bir dil oluşturması grafik tasarım duyulan ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Üretim medyalarının hızlı gelişimi ve farklı şekillerde olması her geçen gün güncellenen bir yaratım durumuna zemin hazırlamaktadır. Bu koşullarla farklı içeriklerin, fraklı anlatım tarzlarıyla yaratıcı, özgün bir üslupta aktarılması gerekmektedir. Bölümümüz eğitim programında, grafik tasarımın üretim alanında yer alan kurumsal kimlik, kitap, dergi, katalog, basın ilanı, ambalaj tasarımı, broşür, afiş, faaliyet raporu vb. ürünlerin üretiminde çağdaş ve etkileyici görsel bir dil yaratımı amacıyla program oluşturulmuştur.

Lisans eğitimi programımız, grafik tasarımın basılı medya veya dijital tasarım alanlarında hem kavramsal hem de teknik becerilere sahip olan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda sanat kavramı, yetenek, teknik ve dijital üretimler bir arada kullanılarak disiplinler arası bir üretim benimsenirken, toplumsal ve kültürel değişimleri izleyen, kavrayan, sorgulayan, bilinçli ve mesleki alanında uzmanlaşmış grafik tasarımcılar yetiştirmek amaçlamaktadır. 

KABUL KOŞULLARI

Grafik Tasarım Lisans Programına girebilmek için öğrenci adaylarının lise eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı alarak Ayvansaray Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Yetenek Sınavında başarılı olması gerekir.

Grafik Tasarım Bölümünün İş Olanakları

Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz aldıkları eğitim doğrultusunda grafik tasarımın görsel zeminini oluşturan tipografi, illüstrasyon ve fotoğraf alanlarına hakim olmakta ve özgün tasarımlar oluşturmaktadırlar. Geniş bir alanı ve iş imkanını kapsayan bölüm eğitim süreciyle beraber alandaki farklı yaklaşımlarım öğrencilere sunulması ve öğrencileri ilgileri doğrultusunda yönlendirmektedir. Mezunlar  iletişim sektörü, reklam ajansları, çeşitli özel ve kamu kuruluşunun ilgili departmanlarında grafik tasarımcı ya da sanat yönetmeni olabilir aynı zamanda freelance olarak da çalışabilirler. İletişimi destekleyen  tasarım ürünleri, kurumsal kimlik, video, animasyon, fotoğraf ve multimedya alanlarında, elektronik ortam çalışmalarında, yayıncılık sektöründe gazete ve dergilerde görev alırlar. Ayrıca lisans eğitimi sırasında yandal ve çift anadal olanaklarından yararlanarak kariyerlerine yön verebilirler. Bölümü başarılı bir not ortalamasıyla bitiren mezunlar lisansüstü eğitim programlarına devam ederek akademisyen olarak okulda kalma imkanına da sahiptir.

 

Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar öncelikle İstanbul Ayvansaray Üniversitesi resmi internet sitesinde belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Adaylar daha sonra başvuru formunun çıktısı ve Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Kartı) aslı ile sınav yerine gelerek sınav kayıtlarını tamamlamış olacaklardır. Ön kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi resmi internet sitesinde yer alan Özel Yetenek Sınavı tarihlerinde sınava girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

 1. Türk öğrenciler için;

Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans ve ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur.

Özel yetenek sınavı ile üniversiteye yerleştirilen öğrenciler;

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran aday öğrenciler, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre ilgili oldukları programlara kabul edilir. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri bu yönetmeliğin 9’uncu maddesi çerçevesinde yürütülür.

Yatay geçiş öğrencileri;

Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından üniversitenin lisans veya ön lisans bölüm veya programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

Dikey geçiş öğrencileri;

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ile Üniversitenin lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin, yerleştikleri programlara intibak işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Yurt dışından öğrenci kabulü

Yurt dışından Yabancı veya Türk uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabul ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik”, “Yükseköğretim Kurulu Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Ulusal ve uluslararası değişim programları öğrencileri

Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde karşılıklı öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder. Öğrenci değişim programları, Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan ilgili yönetmelik ve belirlenen esaslar çerçevesinde ikili anlaşmalar ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğrenci Değişim Programları Yönergesi doğrultusunda uygulanır.

 1. Özel öğrenci

Yurt içinde veya dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, üniversitenin bazı derslerini almalarına izin verilen öğrencilerin kabulü ve kayıtları, Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

 1. Misafir öğrenci

En az lise son sınıf öğrencisi olan ve bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan kişiler, Üniversiteye misafir öğrenci statüsünde kabul edilebilir ve Üniversitenin ders programlarında yer alan dersleri alabilirler. Misafir öğrenci kabulü ve kayıtları  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi  hükümlerine göre yürütülür.

KAYIT İÇİN GEREKLİ GENEL BELGELER

 1. Sınav sonuç belgesi
 2. Lise diploması: 
  • Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi
  • Diplomasını kaybetmiş adaylar için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı veya fotokopisi
 3. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 5. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

KAYITLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
 3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. ÖSYS kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.
 6. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
 7. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Şengöz, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Elal

Arş. Gör. Özlem Aytekin

Arş. Gör. Şule Yılmaz

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Grafik Tasarım alanında lisans derecesi almak için 240 AKTS’yi başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Öğrenciler, gereken ulusal krediyi toplam 8 yarıyılda zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlamak zorundadır. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Grafik Tasarım alanında LİSANS Derecesi verilir.

Grafik Tasarım Bölümü Müfredatı

1. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
GRA1011TEMEL TASARIM IZ420510
GRA1031DESENZ21034
GRA 1071DİJİTAL FOTOĞRAFZ21034
GRA 1091YAZI TASARIMI VE TİPOGRAFİZ21034
URC1011İNGİLİZCEZ40044
FCA1011SANAT VE TASARIM TARİHİ IZ20024
TOPLAM   16502030
2. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
GRA1022TEMEL TASARIM IIZ420510
GRA1042DESEN ATÖLYESİZ21034
GRA1082GRAFİK TASARIMA GİRİŞZ21032
GRA1102YAZI TASARIMI VE TİPOGRAFİ IIZ21034
URC1042TÜRK DİLİZ40044
(?)2KARİYER PLANLAMAZ10012
FCA1022SANAT VE TASARIM TARİHİ IIZ20024
TOPLAM   17502030
3. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
GRA2013GRAFİK TASARIM IZ42056
GRA2033BASKIRESİM IZ21035
GRA2053BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIM IZ22036
GRA2073GÖRSEL İLETİŞİMİN TEMEL İLKELERİZ21035
 3BÖLÜM SEÇMELİS20024
URC2013ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİZ40044
TOPLAM   16602030
 
4. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
GRA2024GRAFİK TASARIM IIZ42058
GRA2044BASKIRESİM IIZ21036
GRA2064BİLGİSAYARLI GRAFİK TASARIM IIZ22036
 GRA2084GÖRSEL ALGILAMAZ21036
FCA2024MEDYA DİLİZ20024
TOPLAM   12601630

 

5. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
GRA3015GRAFİK TASARIM IIIZ420510
GRA3035ARAYÜZ TASARIMIZ22038
 5BÖLÜM SEÇMELİS21034
 5BÖLÜM SEÇMELİS21034
FCA2015SİNEMA VE MEKANZ20024
TOPLAM    136 1630
 
6. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
GRA3026GRAFİK TASARIM IVZ420510
GRA3046ETKİLEŞİMLİ TASARIMZ22038
 6BÖLÜM SEÇMELİS21034
        
 6BÖLÜM SEÇMELİS21034
 6ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM    12601630

 

7. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
GRA4017GRAFİK TASARIM VZ420510
FCA4057STAJZ04024
 7BÖLÜM SEÇMELİS20024
 7BÖLÜM SEÇMELİS21034
 7BÖLÜM SEÇMELİS21034
 7ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM   12801730
 
8. YARIYIL
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
GRA4028BİTİRME PROJESİZ120212
GRA4048PORTFOLYO VE GALERİ TASARIMIZ22036
 8BÖLÜM SEÇMELİS21034
 8BÖLÜM SEÇMELİS21034
 8ÜNİVERSİTE SEÇMELİS20024
TOPLAM    9601330
KODDERS TÜRÜ   DSAKTS%
URCÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER   3125%
FCAFAKÜLTE ORTAK DERSLERİ   5208%
UECÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER   3125%
GRAANABİLİM DALLARI/ BÖLÜM ZORUNLU DERSLERİ   2415665%
ANABİLİM DALLARI/ BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ   104017%
TOPLAM     45240100%
KODYYDERS ADITÜRTULKAKTS
GRA2113KÜLTÜR TARİHİS20024
GRA2133DİJİTAL KÜLTÜRS20024
 3GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMASIS12024
GRA3115KURUM KİMLİĞİ TASARIMIS21034
GRA3115KLASİK İLLÜSTRASYONS21034
GRA3155STÜDYO FOTOĞRAFÇILIĞIS21034
GRA3175YÜKSEK BASKIS21034
GRA3195KLASİK ANİMASYONS21034
GRA3146BİLGİSAYARLI İLLÜSTRASYONS21034
GRA3166REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞIS21034
GRA3186PAKETLEME TASARIMIS21034
GRA3206HAREKETLİ GRAFİKLERS21034
GRA3246BELGESEL FOTOĞRAFS21034
VCD4077VİDEO TEORİLERİ VE UYGULAMALARIS21034
GRA4117ÇUKUR BASKIS21034
GRA4137GÜNCEL SANAT VE TASARIMS20024
GRA4157REKLAM GRAFİĞİS21034
GRA4177KARAKTER VE OYUN TASARIMIS21034
GRA4197VİDEO ÜRETİM TEKNİKLERİS21034
GRA42373B MODELLEME ATÖLYESİS21034
RTF3097METİN YAZARLIĞIS21034
GRA4108DENEYSEL KALİGRAFİS21034
GRA4128DİJİTAL İMGELEMS21034
GRA4148LİTOGRAFİS21034
GRA4168SOSYAL SORUMLULUK PROJESİS21034
GRA4188EKOLOJİK TASARIMS21034
GRA4228DİJİTAL OYUN GELİŞTİRMES21034
VCD2088SANAT TERMİNOLOJİSİS20034
KODDERS ADITÜRTULKAKTS
ARC901BİLİMSEL ETİKS20024
IAD901ELEŞTİREL DÜŞÜNCES20024
RTC901TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE SİNEMAS20024
GCA901BESLENME VE SAĞLIKS20024
GRA901GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYONS20024
CFA90121. YY. KAVRAMSAL SANAT OKUMALARIS20024

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj