Grafik Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Grafik Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı Nedir?

Grafik Tasarım, metnin ve görsel ögelerin birbiriyle ilişkilendirilmesi ve temel tasarım ilkeleri gözetilerek belirlenen mesajın iletilmesi amacıyla herhangi bir düzlemde görülebilir şekilde organize edilmesidir. Herkes her dakika grafik tasarım ürünleriyle karşılaşmakta ve bunlar; televizyon reklamları, mobil uygulamalar, ürün ambalajları, dergiler ve kitaplar, açık hava reklamları, sosyal medya reklamları, web sitesi tasarımı gibi birçok yaratıcılık gerektiren tasarım alanlarından oluşmaktadır. Grafik tasarım belli bir amaç doğrultusunda verilmek istenen mesaj belirlenerek, doğru şekilde tasarlanması ve izleyiciye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Görsel ögelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grafik tasarım uygulama alanlarının yanı sıra teorik açıdan da bilgili ve yetkin olmayı gerektiren bir bölümdür. Grafik tasarım geleneksel yöntemlerle yapılabileceği gibi teknolojik gelişmelerle birlikte dijital mecrada da üretilebilmekte ya da her ikisi birlikte kullanılabilmektedir.

PROGRAMIN AMACI

Grafik Tasarımı yüksek lisans programı, grafik tasarımında ileri düzeyde bilgili ve yetkin olabilme temelleri üzerine kurulmuştur. Tezsiz yüksek lisans derecesini almak için, kuramsal ve akademik bilgi oluşturmak amacıyla öğrencinin bilişsel seviyesini yükseltecek okumalarla, sorgulayan, belli kavram ve konuları kapsayan uygulanmış bir atölye projesinin ve raporunun teslim edilmesi zorunludur. Söz konusu projenin program sonunda jüri savunmasına hazır olması gerekmektedir.

Uzmanlık seviyesinde yetkin olabilmek amacıyla kitap tasarımı ve illüstrasyon, baskıresim, ileri tipografi ve yazı tasarımı, iletişim tasarımı, medya-televizyon grafikleri gibi alanlarda uygulamalı projeler üzerinde çalışılmaktadır.  Alanla ilgili teorik bilgilerin geliştirilmesi amacıyla da çağdaş sanat kuramları, sanat sosyolojisi, sanat/tasarım kritiği, tasarım tarihi, marka yönetimi, görsel dil ve kültür, galeri tasarımı ve küratörlük gibi dersler verilmektedir.

Öğretim üyesi kadromuz ulusal/uluslararası düzeyde sanat, tasarım ve kuram çalışmaları ile tanınmış kişilerdir ve öğretim elemanlarımız öğrencilerini çağdaş tasarım ve sanatsal aktivitelere yönlendirmektedir. Bu sayede program öğrencileri sanat ve tasarım konularında algısal seçiciliğe sahip olarak kendi alanında uzmanlaşmış yaratıcı bireyler olarak mezun olmaktadır.

Program mezunlarımız kariyerlerine, reklam ajansları, basılı medya, animasyon stüdyoları, bilgisayar oyun şirketleri, televizyon ve sinema grafikleri, dijital yayıncılık, dijital ajansları, ambalaj sektöründe, özgün baskıresim sanatçısı, serbest illüstratör, akademik alanda ya da freelance olarak devam edebilir.

GRAFİK TASARIM YÜKSEK LİSANS PROGRAM SÜRESİ

Grafik Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı 1 yıl olup 2 yarıyıldan/dönemden oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim süresi en fazla üç yarıyıldır. Öğrencinin bu süre dışında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği, madde (32)’de belirtilen nedenlerin ortaya çıkması durumunda öğrencinin kaydı enstitü yönetim kurulunun kararı ile dondurabilir. Bir seferde azamî kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta bir yarıyıldır.

GRAFİK TASARIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İŞ OLANAKLARI NELERDİR? 

Günümüzdeki rekabet ortamı ve gelişen iş yaşamıyla birlikte grafik tasarıma duyulan ihtiyaç artmıştır. Grafik tasarım alanında öğrencilerimizin uzmanlaşabilmesi ve ilgi duydukları alanlarda çalışabilmeleri için müfredatta ders çeşitliliğine önem verilmiştir. Öğrenci teorik ve uygulama projeleriyle her yönden donanımlı hale getirilmekte ve bilimsel araştırma yapabilmesi sağlanmaktadır. Güncel teknoloji kullanımıyla ve verilen projelerle öğrencileri tam donanımlı şekilde yetiştirmektedir. Grafik tasarım tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrencilerimiz grafik departmanı bulunan her kurumda ve özel sektörde çalışabilmektedir. Program mezunlarımız, reklam ajansları, basılı medya, animasyon stüdyoları, bilgisayar oyun şirketleri, televizyon ve sinema grafikleri, dijital yayıncılık, tekstil sektörü, ambalaj sektörü, özgün baskıresim sanatçısı, illüstratör gibi alanlarda çalışabilmesinin yanı sıra grafik tasarım departmanı bulunan kamu veya özel şirkette profesyonel grafik tasarımcı olarak çalışma imkanına sahip olmaktadır.

 • Lisans diplomasına sahip (Güzel Sanatlar Fakültesi ve alan dışı Lisans mezunları) adaylar İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında başvuruda bulunabilir. Senato tarafından herhangi bir aksi karar alınmadıkça Grafik Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için ALES ve yabancı dil şartı bulunmamaktadır.
 • İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliğinde belirtilen hükümler uyarınca Yüksek Lisans giriş sınavında başarılı olması gerekmektedir.
 • Giriş sınavı: adayların mülakat %80 ve lisans genel not ortalaması %20 etkili olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sınav Başvuru için Gerekli Belgeler

 • Lisans Diploması
 • Başvuru Alınacak Lisans Mezuniyet Alanları: Herhangi bir 4 yıllık yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olanlar başvurabilir.
 • Bilimsel Hazırlık Dersleri: –
 • ALES Sınavı: Tezsiz yüksek lisanslarda ALES puanı aranmamaktadır.
 • Portfolyo: İsteğe bağlıdır.
 • Lisans Not Döküm Belgesi: –
 • Değerlendirme: Aday, mülakat puanı ile değerlendirilecektir.
 • Bu değerlendirme kriterlerinin yüzdelik oranı yukarıda belirtildiği gibidir.

  Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler 

 1. Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi)
 2. Not Dökümü (Belgenin aslı veya noter onaylı sureti)
 3. Vesikalık Resim (2 adet 4,5x6cm)
 4. TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Cüzdanı
 5. Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge
 6. Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 7. Sınav sonuç belgesi
 8. Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, Dekan

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Şengöz, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Elal

Arş. Gör. Özlem Aytekin

Arş. Gör. Şule Yılmaz

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca;

 • Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşmaktadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
 • Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir. Dönem projesi gibi uygulamalı dersler ile lisansüstü eser için S ve U harf notları kullanılır. “S” başarılı, “U” başarısız anlamı taşır.
 • Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.
 • Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
 • Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, programa kayıt olduğu tarihten itibaren; tezsiz yüksek lisans programından en erken iki yarıyılda bitirebilir.

Grafik Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı Müfredatı

  
1. YARIYIL 
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
GRA501Bilimsel Araştırma YöntemleriZ3006
GRA503Çağdaş Sanat KuramlarıZ3006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
TOPLAM                                                                                  150030
 

2. YARIYIL

DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
GRA502Tasarım TarihiZ3006
GRA504Grafik Tasarım ProjeZ3006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
 Seçmeli DersS3006
 Dönem ProjesiZ00030
TOPLAM 150060
        

 

TOPLAM90 AKTS

 

1. YARIYIL 
DERS KODUDERS ADIZ/STULAKTS
GRA510Sanat SosyolojisiSA3006
GRA511Galeri Tasarımı ve KüratörlükSA3006
GRA512Marka YönetimiSA3006
GRA513Kitap Tasarım ve İllüstrasyonu ISA3006
GRA514Kitap Tasarım ve İllüstrasyonu IISA3006
GRA515Özgün Baskı ISA3006
GRA516Özgün Baskı IISA3006
GRA517Sanat / Tasarım KritiğiSA3006
GRA518Grafik AnimasyonSA3006
GRA519Deneysel İllüstrasyon ISA3006
GRA520Deneysel İllüstrasyon IISA3006
GRA521Medyada Grafik TasarımlarıSA3006
GRA522Görsel Dil ve KültürSA3006

 

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj