Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Nedir?

Gastronomi sektörü gerek dünyada gerek Türkiye’de hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu gelişmenin itici gücü değişen tüketici talepleridir. Toplumsal refah düzeyinin yükselmesi, artan turizm hareketliliği ile yeni lezzetlerin keşfedilmesi ve sağlıklı beslenme bilincinin artması tüketici taleplerinin yükselmesine ve çeşitlenmesine yol açmaktadır.

Bu taleplerin karşılanması eskisi kadar kolay  değildir.  Esnaf  lokantasından restoran zincirine, yerel ve etnik mutfaktan moleküler mutfağa kadar yaşanan çeşitliliğin başlıca nedeni budur. Bu olgu, hem  gastronomi sektörünün  hem de  eğitim kurumlarının bu alandaki  yenilikçi, yaratıcı ve uzmanlaşmış eleman gereksinimini artırmaktadır.

 Çevre kirliliği ve küresel ısınma nedeni ile doğa dostu tarım uygulamalarına ve  yerel döngülere ve mutfaklara duyulan ilgi de artmaktadır. Bu gelişme gastronomi bilimine duyulan ilgiyi de artırmaktadır. Çünkü; yemek bileşenleri, pişirme yöntemleri, yerel mutfak kültürlerinin tanınması,   atıkların azaltılması açısında çok sayıda araştırmaya gereksinme  vardır. Program kapsamındaki tez ve projelerle bu araştırmalara  katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca bu araştırmaları yürütecek ve yönetecek yetkinlikte  nitelikli elemen yetiştirilmektedir.

gastronomi-ve-mutfak-sanatlari-2021

PROGRAMIN AMACI

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans(YL) Programı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü çatısı altında  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı tarafından uygulanmaktadır. Programın tezsiz ve tezli olmak üzere iki alternatifi vardır.

Tezsiz YL programının amacı öğrenciye gastronomi alanındaki mesleki  bilgilerinin derinleşmesini sağlamak ve bu bilgileri uygulama becerisi kazandırmaktır. Bu amaçla öğrenci derslerini tamamladıktan sonra danışmanı gözetiminde bir dönem projesi  hazırlamaktadır.

Tezli YL programının amacı ise öğrencinin gastronomi alanında bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgiye erişme,  bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu amaçla öğrenci derslerini ve seminerini  tamamladıktan sonra danışmanı gözetimine bir tez hazırlamakta ve tezini jüri önünde savunmaktadır.

KABUL KOŞULLARI

Gastronomi, gastronomi ve mutfak sanatları lisans bölümlerinden mezun olan öğrenciler yüksek lisans programı için başvurabilmektedir. Bu lisans bölümlerinin haricindeki bölümlerden mezun öğrenciler de yeterli başvuru koşullarını sağladıkları durumda, bilim sınavından başarılı olması ile programa kabul edilir. Programa kabul şartlarında ALES ve Yabancı dil puanının aranıp aranmaması üniversite senatosunun bu konudaki kararına bağlıdır.   Bu program için belirlenen kabul şartlarını taşıyan öğrenciler için ayrıca bir hazırlık programı uygulanmaz.  Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki koşullar aranır:

 1. Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için lisans diploması.
 2. Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak.
 3. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek.
 4. Üniversitenin ilan ettiği tüm koşulları yerine getirmek.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları YL Programının Süresi

1.TEZSİZ YL PROGRAMI: Tezsiz YL programının  normal süresi  3 yarıyıl, en erken tamamlama süresi ise 2 yarıyıldır. Program kapsamında öğrenci  toplam 30  krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10  ders almak zorundadır. Derslerini tamamlayan öğrenci danışmanı gözetiminde bir dönem projesi hazırlamak zorundadır. Tezsiz YL  programı derslerini en az 2,50 genel not ortalaması ile en çok üç yarıyılda başarıyla tamamlayan ve dönem projesi başarılı bulunan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilmektedir.

2.TEZLİ YL PROGRAMI: Tezli YL programının normal süresi, bilimsel hazırlık süresi hariç 4 yarıyıl,  en geç  tamamlama süresi ise 6 yarıyıldır. Program kapsamında öğrenci,  tez çalışmasından önce  toplam 21  krediden ve 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer dersi almak ve danışmanı gözetiminde 1 tez hazırlamak ve jüri önünde savunmak zorundadır. Tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan öğrenciye jüri tarafından için en fazla üç ay ek süre verilebilir.  Seminer dersi ve tez kredisizdir Kredili dersleri en az 2,70 GNO ile en fazla dört yarıyılda tamamlayan, semineri ve hazırladığı tez jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilmektedir.

3.PROGRAM GEÇİŞLERİ: Tezsiz YL  programına devam eden öğrenci  tezli YL programı için belirlenen asgari koşulları  getirmek kaydıyla, dönem projesine başlamadan önce  tezli YL programına geçiş yapabilmektedir.  Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilmektedir. Bunun gibi tezli YL programı öğrencisi de tezli YL programına geçiş yapabilmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları YL Programı Mezunlarının İş Bulma Olanağı

 Gastronomi ve mutfak sanatları YL programı mezunlarının çalışma alanları;  eğitim, araştırma ve yönetim olmak üzere üç grupta toplanabilir.

Eğitim alanı en öncelikli olanıdır. Çünkü  şu anda Türkiye’de, 84 farklı üniversitede 88  adet gastronomi ve mutfak sanatları 4 yıllık  lisans programı uygulanmaktadır. Programların doluluk oranı %95’in üzerindedir. Ancak bu bölümlerde öğretim kadrosunun nicelik ve nitelik olarak yeterli olmadığı bilinmektedir. Bunun nedeni, bu lisans programlarının nispeten yeni olması ve bu alanda yetişen akademik personel bulunmamasıdır. Bu nedenle öğretim elemanı gereksinimi gıda mühendisliği, beslenme ve diyet, turizm işletmeciliği gibi yakın bilim dallarından sağlanmaktadır. Bu boşluğun kapatılması için çok sayıda  gastronomi ve mutfak sanatları YL programı mezununa gereksinme vardır.

Öte yandan gerek üniversitelerin, gerek diğer kamu kuruluşlarının ve süpermarket zinciri gibi özel firmaların da  bu alanda araştırma yöneldiği görülmektedir. Bu alanda duyulan araştırmacı gereksinimi de öncelikle  gastronomi ve mutfak sanatları YL programı mezunları tarafından karşılanacaktır.
Türkiye’de turizm öncelikli bir sektördür. Sektörde çok sayıda uluslararası firmanın  görev aldığı görülmektedir. Gastronomi ve mutfak sanatları YL programı mezunları bu sektörün aradığı yönetici profiline de uymaktadır.

Yüksek lisans programlarına başvuru için aşağıdaki belgeler istenmektedir. Belgeler tezli ve tezsiz programlara göre değişiklik gösterebilir. Güncel bilgiler için kayıt dönemlerinde duyuruları takip etmeniz gerekmektedir. Kayıtlar belirlenen kayıt dönemi tarihlerinde yüz yüze olarak yapılmaktadır.

 1. Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 2. ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için)
 3. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (Sadece tezli programlar için)
 4. Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 5. 3 adet vesikalık fotoğraf
 6. Nüfus Cüzdanı
 7. C. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

Prof. Dr. Aziz EKŞİ, Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Esra MANKAN

Dr. Öğr. Üyesi Elçin NOYAN

Arş. Gör. Hasan Coşkun BOZ

Arş. Gör. Olcay MERCAN

Öğrencinin mezun olabilmesi için;

 

 1. Programdaki tüm derslerde başarılı olması ve asgari 120 AKTS kredisini sağlaması,

 

 1. Tez savunma sınavında başarılı olması,

 

 1. Enstitü ile ilgili idari işlemleri (tezin Enstitünün tez yazma kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş, yeterli sayıda kopyası ile Enstitü tarafından belirtilen belgelerin, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Enstitüye eksiksiz teslim edilmesi) yapması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciye ilişkin mezuniyet kararı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Tezsiz programda derslerin tamamlanmasından sonra dönem projesinden başarılı olması durumunda mezuniyet gerçekleşir.

Neler Yapıyoruz?

Detaylı bilgi almak için formumuzu doldurarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin

 
Ad Soyad
E-Posta Adresi
İrtibat Numarası
Mesaj